Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

Ideen oppstår

Det er mange måter ideer kan oppstå på. Noen får sine ideer fra noe de selv kunne ønske var bedre, andre får ideer om noe som ikke eksisterer, men som de tror det vil kunne bli etterspørsel etter. Andre igjen har en idè til en bedre teknisk løsning – for å nevne noe. I et makroperspektiv så kan vi si at det er ikke mangel på ideer, men det er en mangel på evne til å kommersialisere ideer. Dette er det greit å være bevisst på når en skal veie verdien av å komme opp med ideer i ulike sammenhenger.

Det er er ingen fasit på hvordan man skal ta første skritt like etter at ideen er oppstått. De fleste ønsker i første omgang å teste ideen på venner og bekjente, for å sjekke om ideen virker til å ha livets rett.

I denne første fasen vil det alltid komme ny informasjon, ettersom du begynner å se nærmere på ideen fra forskjellige vinkler, og mottar innspill fra andre rundt deg. Dette gjør at du kan endre tanker om hvordan forretningen skal være, eller om den bør satses på i det hele tatt.

De fleste har ideen som et hobbyprosjekt ved siden av annet arbeid i denne fasen. Det er fordi så mange forhold er usikre, og fordi det trengs å gjøres grunnleggende research og personlige vurderinger før en videre og større satsning tas. Finansiering av prosjektet i denne fasen blir ofte gjort gjennom personlige midler, og mange bruker lang tid på denne fasen før de går videre.

Lag en forretningsidè og en idèbeskrivelse

Når du har fått en ide er det viktig å finne ut av om denne virker troverdig. Det aller første skrittet er derfor å beskrive forrretningsideen. Dette skal være en svært kort beskrivelse av en betalingsvillig målgruppe, behov som dekkes og begrunnelse for at man kan dekke et slikt behov. Hold det til en setning på maks 15 ord. Deretter utformes en idèbeskrivelse ved å lage et lite dokument hvor det utredes rundt behov og om det er et potensielt marked.

Fyll ut følgende i et dokument på 2 sider:

 • Beskriv forretningsideen
 • Beskriv kort produktet eller tjenesten
 • Beskriv kort hvem som er kunden
 • Beskriv kort hvordan du skal tjene penger på det
 • Beskriv kort behovet i markedet for produktet eller tjenesten – hvorfor skal kundene kjøpe det – hvilke behov dekker det og hvilke problemer blir løst
 • Beskriv kort konkurrenter, deres størrelse, om det er maneg eller få,, og hvordan du skal posisjonere deg
 • Beskriv dine konkurransefortrinn og hvordan du beholder disse over tid
 • Beskriv kort hvordan du skal bringe produktet til kunden
 • Beskriv kort det unike ved produktet eller tjenesten – hvorfor det er er bedre enn andre eksisterende produkter eller tjenester
 • Gi en kort overbevisning om at produktet eller tjenesten er gjennomførbar og hvilket utviklingsarbeid som gjenstår. Gjør en enkel beregning av markedsstørrelse og din markedsandel over fem år. Dette kan gjøres ved å estimere den totale omsetningen i bransjen. Deretter beregnes tall for den delen (nisjen) av bransjen du skal konkurrere i. Pris ditt produkt ut fra tilsvarende tjenester og produkter, og anslå et salg de fem første årene fra salgsstart. Ditt anslag for salg, delt på anslaget for tallet på delen av markedet du skal håndtere, gir markedsandelene. Ta de forutsetninger som trengs.

Når dette er gjort, gjør en test med et utvalg potensielle kunder, spør om de ønsker å kjøpe produktet eller tjenesten til en bestemt pris. Dersom de er negative kan de spørres om hvilke endringer som behøves i produkt eller pris for at de skal være interesserte. Når dette er gjort, bør du ha en følelse om det er verdt å gå videre med produktet eller tjenesten.

Del og test ideen

Nå er neste steg å lage en forklaring av ideen som kan fremføres på maksimum et halvt minutt. Denne korte fremføringen skal si hvilket problem du skal løse eller hvilken mulighet som du skal gjøre nytte av, og hvordan du kan skape forretning ut av dette. Verdien av å dele ideen overgår risikoen ved å dele, selv om dette kan være vanskelig å innse når man sitter med ideen for seg selv. Er du rett for konfidensialiteten rundt ideen, så kan du be de du tenker å dele ideen med om å skrive under en konfidensialitetserklæring. Forsøk å få innspill fra personer i industrien og bekjente som kan ha kompetanse, og som kan se ideen med andre øyne.

Målet på produktsiden, i den perioden vil være å teste interessen for produktet ytterligere, og å få klare tilbakemeldinger som gjør at at du som grunder eller entrepenør kan føle deg sikrere på suksess, og gjør at fremtidige partnere, investorer og andre blir overbevist om interessen fra kundene og betalingsvillighet.

Slik kan ideen testes:

 • Ringe eller møte ledere innenfor bransjen for å få deres uttalelse om produkt eller tjeneste
 • Utføre test av produkt eller tjeneste med virkelige personer (testkunder over en periode)
 • Lage en videoillustrasjon som spilles av for potensielle kunder med etterfølgende intervju

Søk om etablererstipend fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skriver på sine websider: «I Idèavklaringsfasen kan stipendet brukes til å avklare idèens realisme, og til å utvikle en ferdig forretningsplan. Kostnader som natulig påløper i denne fasen kan være egen lønn og konsulentbistand.» Mer informasjon og søknadsskjema finnes på Innovasjon Norge sine websider: www.innovasjonnorge.no

Få oversikt over immaterielle rettigheter

Det er svært viktig å tidlig avklare sikring av immaterielle eiendeler, eller patenter. Både for å avklare om du er først ute med ideen, eller om noen andre har patent på ideen, som gjør at du må skrinlegge hele prosjektet. Eller – på den andre siden, avklare om du får beskyttet din idè, slik at ingen andre senere kan kopierer deg.

Det er flere aktører som arrangerer kurs om dette temaet. En god start kan være å ta en titt på
Patentstyrets sider for en innføring i ulike forhold rundt patenter og immaterielle rettigheter.

Følg med videre, i neste innlegg skal vi ta for oss oppstart…

Business Buildings Marketing - Elf-Moondance / Pixabay

Kilder:
«Fra idè til vekst» – Håvard K. Bjor

Les også: