Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

God fredag!
Idag har jeg ikke mer tid av veien, enn at jeg tenkte å fortelle kort om mulighetene for å få finansiell støtte som nyoppstartet bedrift.

I Norge er vi så heldig å ha ulike ordninger som tilbyr å støtte ny oppstartede selskaper og vekst selskaper med det vi kan kalle «gratis penger», altså finansiell støtte som ikke medfører endringer på eierskapsiden. I hovedsak er det Innovasjon Norge og forskningsrådet som er overordnet disse støtteordningene, og her skal vi ta for oss to av de mest relevante støtteordningene for nyoppstartede bedrifter.

Etablererstipend og lån fra Innovasjon Norge

Dette stipendet er utviklet for å hjelpe de som ønsker å starte opp en virksomhet basert på en forretningside, med kostnader som naturlig vil påløpe. Etablererstipendet kan bevilges til to ulike faser; oppstartsfasen, og utviklingsfasen.

Gis stipendet i oppstartfasen, kalt «Tilskudd til markedsavklaring», er det tiltenkt for å brukes til å avklare ideens realisme, utvikling av forretningsplan og planlegging av etablering. Kostnader i denne fasen kan for eksempel være lønn og konsulentbistand.

Gis stipendet i utviklingsfasen, kalt «Tilskudd til kommersialisering», så er det tiltenkt at støtten kan brukes til dekking av kostnader som normalt tilfaller denne fasen. Det kan være lønn, markedsundersøkelser, sikring av immaterielle rettigheter, reiser og mindre fysiske investeringer.

Hva som vektlegges i evalueringen av søknader om etablererstipend varierer mellom ulike fylker. Det vil være lokale prioriteringer og størrelsen på stipendet kan også varierer ut i fra lokale forhold.

Her, på Innovasjon Norge sin webside kan du lese mer om disse stipendene.

Her kan du også se at Innovasjon Norge også tilbyr ulike lån, spesielt egnet for bedrifter i fasene oppstart, innovasjon og vekst. Dette er finansieringsordninger som utstedes av Innovasjon Norge og fungerer som toppfinansiering. Det vil si at det kommer som tillegg til annen finansiering, og er ment til å dekke den mest risikoutsatte delen av lånefinansieringen (maksimalt 50% av kapitalbehovet). Lån sikres normalt med pant i aktiva, men mindre lån kan ofte fis uten sikkerhet. Disse lånene vil ikke kunne finansiere løpende driftsutgifter.

Vet du om noen som har fått etablererstipend fra innovasjon Norge, eller kunne du kanskje tenkt deg å søkt selv?

Kilder:
«Fra idè til vekst» – Håvard K. Bjor

Les også: